P R A V I L N I K

O OCJENJIVANJU UČENIKA U NASTAVI

I POLAGANJU ISPITA U SREDNJOJ ŠKOLI

 MOŽETE PREUZETI O V D J E

Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske – Broj 73 od 23.08.2013. godine.