Grad Banjaluka, zajedno sa drugim subjektima u RS, 18.aprila 2016.godine počinje preventivnu kampanju pod nazivom „VEŽI SE ZBOG ONIH KOJE VOLIŠ“, a koja će trajati do 15.maja.

Cilj provođenja kampanje je povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja u našem Gradu, povećanjem upotrebe sigurnosnih pojaseva kod vozača i putnika u vozilu kao i dječijih auto sjedišta. Kampanjom se želi uticati na promjenu stavova prema upotrebi sigurnosnih pojaseva i dječijih auto-sjedišta, te razviti svjest kod svih naših sugrađana koliko je važno koristiti navedena zaštitna sredstva, koja predstavljaju jedno od osnovnih elemenata pasivne nezbjednosti.

Bezbjedonosni pojas u gradu koristi svega 42,65% naših sugrađana, a zemlje koje imaju najbolje rezultate u korištenju bezbjedonosnog pojasa u vozilima u svjetskim razmjerima su: Švedska, Njemačka i Francuska u kojima 98% vozača i saputnika koristi pojas.

Šansa za smrtno stradavanje u saobraćajnoj nezgodi deset puta je veće ako se ne koristi bezbjedonosni pojas. Ponekad i saobraćajna nezgoda pri brzini od 30 km na sat može rezultirati smrću, a oni koji koriste pojas nemaju nikakve poslijedice. Interesantan je podatak da su vozač i suputnik na prednjem sjedištu izloženi pet puta većem riziku od pogibije u saobraćajnoj nezgodi ako putnici na zadnjim sjedalima nisu vezani, jer nevezani putnici sa zadnjeg sjedišta već pri brzini od 50 km na sat bivaju izbačeni prema naprijed silom koja je 30 do 60 puta veća od njihove težine! Pojas spriječava i ispadanje iz vozila u toku nezgode prilikom prevrtanja kada 75 % ljudi koji ispadnu iz vozila poginu!

Upotreba bezbjedonosnog pojasa je bitna sa dva apsekta: kao pasivni element bezbjednosti saobraćaja smanjuje se težina povrede prilikom nastanka saobraćajnih nezgoda, odnosno težina nastale saobraćajne nezgode, a s druge strane upotreba bezbjedonosnog pojasa kod vozača utiče na razvijanje svjesti tako da se direktno utiče na ponašanje vozača u saobraćaju, te će vozač koji veže pojas drugačije razmišljati i pravilnije se ponašati u saobraćaju.

Realizacijom ove kampanje očekuje se povećanje upotrebe sigurnosnih pojaseva i dječijih auto sjedišta čime bi došlo do smanjenja broja nastradalih lica u saobraćajnim nezgodama i izmjene u strukturi povreda (značajno smanjenje težine povreda i manja smrtnost).

Podsjećamo da je Skupština Grada usvojila Strategiju bezbjednosti drumskog saobraćaja na području Grada Banja Luka za periodu 2016-2025, čiji konačni cilj je je izgradnja održivog i djelotvornog sistema upravljanja bezbjednošću saobraćaja koji će omogućiti smanjenje broja saobraćajnoh nezgoda a kao jedan od operativnih ciljeva je navedeno i kontinuirano povećanje procenta upotrebe bezbjedonosnog  pojasa   i to   80%  u  2025.godini

 

»VEŽI SE ZBOG ONIH KOJE VOLIŠ«