Učenici drugih i trećih razreda smjer Prehrambeni i Poljoprivredni tehničar sa odjeljenskim starješinama i profesorima stručnih predmeta obišli vinograde i vinariju , te pogon za sušenje voća.

Nakon stručnog obilaska svi su se osvježili u vazdušnoj banji “Hajdučke vode “

F O T O