logo-skola

Na osnovu člana  94., a u vezi sa članom 88. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Sl. glasnik  R S”, br. 74/08,  106/09, 104/11 i 33/14),  člana 126. stav 1. tačka 2. Zakona o radu – prečišćeni tekst (“Sl. glasnik RS“, br. 55/07), člana 53. stav 6. Posebnog kolektivnog ugovora  za zaposlene u oblasti  obrazovanja i kulture RS („Sl. glasnik RS“, br. 59/14), člana 20 Statuta Poljoprivredne škole Banjaluka uz učeće Savjeta učenika, Savjeta roditelja, radnika i Sindikalne organizacije Škole, Školski odbor JU Poljoprivredne škole Banja Luka, na sjednici održanoj dana ____________ godine  donio je
 
PRAVILNIK
O PROGLAŠENJU TEHNOLOŠKOG VIŠKA RADNIKA
JU POLJOPRIVREDNE ŠKOLE BANJALUKA
 

 
Član 1.
 
Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriterijumi, način i postupak proglašenja tehnološkog viška radnika u slučaju prestanka potrebe za radom radnika, usljed smanjenja obima poslova i drugih ekonomskih, tehnoloških i organizacionih razloga u Poljoprivrednoj školi u Banjaluci ( u daljem tekstu: Škola).
 

Član 2.
 
(1) U Školi zbog reformskih procesa ili zbog smanjenja obima poslova prouzrokovanih statusnim promjenama Škole  ili smanjenjem:
 
a) broja upisanih učenika,
b) broja odjeljenja, odnosno broja grupa,
v) fonda časova,
g) potrebnog učioničkog prostora,
d) broja kabineta i
đ) radionica praktične nastave
dolazi do smanjenja broja potrebnih nastavnika, stručnih saradnika i ostalih zaposlenih, odnosno proglašenja tehnološkog viška.
(2) Tehnološkim viškom biće proglašen radnik koji, na osnovu bodovanja elemenata svih pojedinačnih kriterijuma utvrđenih ovim Pravilnikom ostvari najmanji broj bodova.
 
 
Član 3.
 
(1) Ukoliko na nekom radnom mjestu dolazi do smanjenja broja izvršilaca  iz razloga navedenih u članu 2. ovog Pravilnika, tehnološkim viškom na tom radnom mjestu biće proglašen onaj radnik koji na osnovu bodovanja elemenata po svim kriterijumima  ostvari najmanji broj bodova.
 
 
Član 4.
           
(1) Kriterijumi koji se boduju pri određivanju tehnološkog viška radnika u Školi su:

1) godine radnog staža, 
2) status člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske,                                                                                         
3) zdravstveno stanje radnika,
4) stepen stručne spreme i
5) radnik koji je ranije proglašavan tehnološkim viškom.
 

Član 5.
 
(1) Bodovanje po osnovu godina radnog staža, zdravstvenog stanja radnika, stepena stručne spreme,  člana porodice poginulog borca Odbrambeno -otadžbinskog rata Republike  Srpske i radnika koji je ranije proglašen tehnološkim viškom vrši se na sljedeći način:

1)  godine radnog staža:
 
1) za jednu godinu radnog staža u vaspitno – obrazovnoj ustanovi….6 bodova,
2) za jednu godinu radnog staža ostvarenog u vaspitno – obrazovnoj ustanovi, kao neverifikovan radnik…………………………………………………………………3 boda,
3) za jednu godinu radnog staža ostvarenog na drugim poslovima, van vaspitno – obrazovne ustanove………………………………………………………….. 2 boda.

2) status člana porodice poginulog borca Odrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske:
 
Radniku koji ima status člana porodice poginulog borca Odrambeno -otadžbinskog rata Republike Srpske……………………………………………….9 bodova.

3) zdravstveno stanje  radnika :
 
1) invaliditet I i II kategorije ……………………………………………………12 bodova,
2) invaliditet III kategorije …………………………. …………………………..10 bodova,
3) invaliditet IV kategorije ……………………………………………………….. 8 bodova,
4) invaliditet V kategorije ………………………………………………………… 6 bodova,
5) invaliditet VI kategorije …………………………………………………………….4 boda,
6) invaliditet VII kategorije ……………………………………………………………3 boda,
7) invaliditet VIII kategorije …………………………………………………………. 2 boda.
 

4) stručna sprema, predviđena aktom o sistematizaciji radnih mjesta,  
      za radno mjesto na koje je radnik raspoređen :
 
1) visoka stručna sprema –VII  stepen…………………………………………..12 bodova,
2) viša stručna sprema  – VI stepen……………………………………………..10 bodova,
3) VKV – V stepen i specijalista ………………………………………………….8 bodova,
4) srednja stručna sprema – IV stepen …………………………………………….6 bodova,
5) srednja stručna sprema-III stepen……………………………………………….5 bodova,
6) nekvalifikovani radnik ……………………………………………………………….4 boda.
 

5) radnik koji je ranije proglašavan tehnološkim viškom po tom 
     osnovu ostvaruje bodove, i to:

1) radnik u vaspitno – obrazovnom procesu ……………………………………6 bodova,
2) radnik, na drugim poslovima ……………………………………………………  3 boda.   

(2) Ukoliko radnik ima viši stepen stručne spreme od onog koji je aktom o sistematizaciji radnih mjesta predviđen za radno mjesto na koje je raspoređen, priznaje mu se i boduje stručna sprema potrebna za radno mjesto na koje je raspoređen.

Član 6.
 
(1) Bodovanje radnika na osnovu kriterijuma za određivanje tehnološkog viška vrši Komisija za određivanje tehnološkog viška (u daljem tekstu: Komisija).
 
(2) Komisija iz stava (1) ovog člana sastavljena je od tri člana od kojih po jednog člana imenuje:
a) Nastavničko vijeće,
b) Školski odbor i
v) reprezentativna Sindikalna organizacija Škole.

(3) Rješenje o imenovanju Komisije donosi direktor Škole.
 
(4) Mandat Komisije traje dvije godine.
(5) Radnika ili člana  uže porodice radnika koji je član Komisije iz stava (1) ovog člana, a koji bi nakon bodovanja mogao biti proglašen tehnološkim viškom, predlagač iz stava (2) ovog člana će zamijeniti drugim članom.
 
(6) Komisija vrši prikupljanje podataka za kriterijume koji se boduju i u roku od 15 dana objavljuje rezultate bodovanja na oglasnoj tabli Škole.
 
(7) Radnik koji smatra da nije pravilno bodovan ima pravo prigovora Školskom odboru u roku od osam dana od dana objavljivanja rezultata bodovanja. 
        
(8) Školski odbor je obavezan da u roku od sedam dana razmotri  prigovor radnika i donese konačnu odluku koja je izvršna.
 

Član 7.
 
(1) Radnik za koga Komisija, primjenom kriterijuma iz ovog Pravilnika utvrdi da ima najmanje bodova i da je ostao bez radnog mjesta, proglašava se tehnološkim viškom.
 
 (2) U slučaju da dva ili više radnika pri određivanju tehnološkog viška osvoje isti broj bodova, tehnološkim viškom se proglašava onaj radnik koji je ostvario manji broj bodova po osnovu radnog staža u vaspitno – obrazovnom procesu.
 
(3) Odluku o proglašenju radnika tehnološkim viškom donosi direktor Škole.
 

Član 8.

Kriterijumi za određivanje tehnološkog viška utvrđeni ovim Pravilnikom primjenjivaće se i u slučajevima kada u Školi, zbog upisa manjeg broja učenika ( formiranja manjeg broja odjeljenja ), dođe do smanjenja broja časova, odnosno nastavnih normi.

Član 9.
         
(1) Radniku za čijim je radom prestala potreba, prestaje radni odnos uz obavezu Škole, odnosno Ministarstva prosvjete i kulture RS da mu isplati otpremninu u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom za zaposlen u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske.

                                               
Član 10.
 
(1) Na pitanja vezana za prava radnika, koja nisu regulisana ovim Pravilnikom neposredno će se primjenjivati odgovarajuće odredbe Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zakona o radu, Opšteg kolektivnog ugovora i Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske.

 
Član 11.
        
(1) Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku koji važi za njegovo donošenje.

 Član 12.
   
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o proglašenju tehnološkog viška radnika Poljoprivredne škole Banjaluka, broj: 01/01 – vl – 640.1/11 od 13.12. 2011 godine i broj: 01/01 –vl – 334 – 1/12 od 28. 6. 2012. godine.

Član 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.

Broj:  ________________                            Predsjednik Školskog odbora:
                                                                                                                                 
Dana: _______________                              _________________________                                                                                                                                                                                 
                                                                                    Dejan Travar   

 
Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Škole dana __________godine,  a stupio je na snagu dana _____________godine.

                                                                                            
 
                                                                                             Direktor:
                                                                                     Edi Haneš, prof.
         
 
 
Banja Luka, decembar 2014. godine