logo-skola

REPUBLIKA SRPSKA                                                                    

JU POLJOPRIVREDNA ŠKOLA

BANJA LUKA

 

 

 

 

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama

Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika

JU Poljoprivredne škole Banja Luka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banja Luka, februar 2015. g.

Na osnovu člana 65, stav 17. i člana 94. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), člana 27. Pravilnika o ocjenjivanju učenika u nastavi i polaganju ispita u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/13) i člana 20. Statuta JU Poljoprivrdne škole Banjaluka, nakon pribavljenog mišljenja Savjeta učenika, Savjeta roditelja i zaposlenih radnika JU Poljoprivredne škole Banja Luka, Školski odbor, na  sjednici održanoj dana _____________godine, donio je

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama

Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika

JU Poljoprivredne škole Banjaluka

 

Član 1.

 

Član 32. Stav (1) Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika

JU Poljoprivredne škole Banjaluka, broj: 01/01 – vl – 686.1/14. od 4. 12. 2014. godine mijenja se i glasi:

 

(1) Postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti učenika zbog neopravdanog izostajanja sa nastave više od 26 časova u tekućoj školskoj godini sprovode odjeljenjski starješina i pedagog Škole i taj se postupak sprovodi u roku od sedam dana, a odluku o izricanju vaspitno-disciplinske mjere isključenja učenika iz Škole zbog neopravadanog izostajanja sa nastave, na prijedlog odjeljenjskog starješine donosi Nastavničko vijeće nakon što utvrdi da su učeniku prethodno izrečeni ukor odjeljenjskog starješine, ukor odjeljenjskog vijeća i ukor nastavničkog vijeća.

 

Iza stav (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

 

(2) Postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti učenika zbog ostalih oblika teže povrede obaveze učenika iz člana 16. ovog Pravilnika, za koje se može izreći vaspitno-disciplinska mjera isključenje učenika iz Škole, sprovodi Komisija koja po provedenoj raspravi, na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i okolnosti, predlaže  izricanje navedene disciplinske mjere.

 

Dosadašnji st. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 postaju st. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

 

Član 2.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole.

 

Broj:                                                                                   Predsjednik Školskog odbora   Dana:                                                                                 _____________________________

                                                                                                               Dejan Travar

 

Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Škole dana _______________. godine, a stupio je  na snagu dana ______________. godine.