Na osnovu   člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju u školi       ( «Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 74/08,106/09,104/11)   Savjet učenika Poljoprivredne škole  Banja Luka,  na sastanku održanom dana : 23.11.2012.godine ,  d o n o s i

POSLOVNIK
O RADU SAVJETA UČENIKA POLJOPRIVREDNE ŠKOLE

I    OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se :

–    funkcija Savjeta učenika Poljoprivredne škole,
–    članstvo, struktura i izbor,
–    sazivanje i održavanje sjednica,
–    vođenje zapisnika,
–    obaveze i zadaci članova Savjeta učenika.
 
II    FUNKCIJA SAVJETA UČENIKA

Član 2.
 
Savjet učenika Poljoprivredne škole:
–    formira se  u cilju zaštite prava i promovisanja učenika, te poboljšanje komunikacije sa upravom i osobljem škole, društvenim organizacijama i institucijama.
–    promoviše interese Poljoprivredne škole u lokalnoj zajednici na čijem se području škola nalazi
–    predstavlja stavove učenika Školskom odboru,
–    podstiče angažovanje učenika u radu škole,
–    informiše Školski odbor Poljoprivredne škole  prema svojim stavovima, kad ocjeni da je to potrebno, ili po zahtjevu Školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje Poljoprivrednom školom,
–    promoviše prava učenika i podstiče društveno koristan rad u
      zajednici,  
–    razmatra pitanja uspjeha učenika, ekskurzija i izleta učenika, uslova rada  škole i drugih pitanja utvrđenih aktima  Poljoprivredne škole,
–  učestvuje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se podstiče i unapređuje vaspitno-obrazovni rad u školi.

–    savjet učenika je udruženje učenika na nivou jedne škole

–    ovim poslovnikom se reguliše izbor članova Savjeta učenika, njegov sastav, mandat,  način i zadaci rada.

III    ČLANSTVO, STRUKTURA I IZBOR

                                                           Član 3.

Članove savjeta učenika biraju učenici Poljoprivredne škole.
Svako odjeljenje na početku školske godine  bira javnim glasanjem po jednog predstavnika za Savjet učenika.

                                                           Član 4.
Članstvo u Savjetu učenika traje jednu školsku  godinu.
Savjet učenika škole bira predsjednika,zamjenika predsjednika i sekretara Savjeta učenika.

                                                           Član 5.
Predsjedništvo Savjeta učenika se bira svake školske godine glasanjem na prvom sastanku.

                                                            Član 6.
Izbor predsjednika Savjeta učenika se vrši glasanjem, a izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova svih članova Savjeta učenika.
Na isti način se vrši izbor zamjenika predsjednika i sekretara.

                                                            Član 7.
Mandat predsjedništva Savjeta učenika traje jednu školsku godinu.

                                                             Član 8.
Za pokretanje inicijative za smjenu predsjednika Savjeta učenika potrebna je saglasnost  1/3  svih članova .

                                                            Član 9.
Procedura za izbor novog rukobvodstava Savjeta učenika ista je i kao pri izboru novoizabranog rukovodstva.

                                                           Član 10.
Članovima Savjeta učenika  koji tri puta neopravdano izostanu sa sjednica Savjet učenika oduzima se članstvo,obavještava se odjeljenska zajednica i bira se novi predstavnik odjeljenske zajednice.

                                                           Član 11.
Savjet učenika saziva i njime rukovodi predsjednik Savjeta učenika a u njegovom odsustvu i zamjenik i obavezan je o terminu sastanka  obavjestiti članove Savjeta najmanje tri dana  prije održavanja.

                                                          Član 12.
Sastanci Savjeta učenika se održavaju najmanje jedanput mjesečno a po potrebi i češće a da bi se sastanak Savjeta  održao neophodan je kvorum tj.50% +1 glasova od ukupnog broja članova Savjeta.

                                                         Član 13.
Za donošenje odluka je takođe neophodan kvorum tj.50% +1 glasova od ukupnog broja članova Savjeta.

                                                         Član 14.
Predsjednik Savjeta učenika i rukovodstvo odobrava prisustvo sastancima Savjeta učenika učenicima koji nisu članovi a takvi slučajevi se mogu desiti ako se na sastanku raspravlja o pitanjima od interesa za učenike koji nisu članovi Savjeta.

IV  VOĐENJE ZAPISNIKA

                                                          Član 15.
Na sastancima Savjeta zapisnik vodi sekretar  a na kraju rasprave se donose zaključci.Sa  zaključcima na sastanku trebaju se upoznati Nastavničko vijeće i Savjet roditelja a po potrebi i Školski odbor.

                                                          Član 16.
Poslije održavanja sastanaka Savjeta učenika delegati obavještavaju svoje odjeljenske zajednice o zaključcima i smjernicama djeovanja kao i o narednim aktivnostima.

                                                          Član 17.
Izvodi iz zapisnika kao i zaključci  sa sastanaka Savjeta učenika objavljuju se na oglasnoj ploči ili na  sajtu škole.

V OBAVEZE I ZADACI ČLANOVA SAVJETA UČENIKA

                                                       Član 19.

Obaveze i zadaci članova Savjeta učenika su:
-prisustvovanje sjednicama Savjeta učenika, a kad bude pozvan i sjednicama Školskog odbora, Nastavničkog vijeća, Savjeta roditelja i drugih stručnih organa škole.
-Da zastupa mišljenja i zahtjeve svih učenika iz svoje odjeljenske zajednice, a ne samo svoje  lične interese te da se usaglasi sa članovima oko zastupanja istih.
-da prati izvršavanje obaveza učenika i njihovo vladanje te da brine o informisanju učenika.
-da bude spreman da rješava prigovore i zahtjeve učenika i da radi na poboljšanju uslova rada u školi zajedno sa svim učenicima.
-da predlaže učenike iz svoje a i drugih odjeljenskih zajednica za pohvale i nagrade ali i da identifikuje učenike koji prave nered i nedolično se ponašaju i predloži sankcije za njih.
-Da inicira, predloži i donosi odluke o organizovanju humanitarnih akcija i usmjeravanju prikupljenih sredstava, organizuje razne vidove pomoći za svoje drugove zajedno sa ostalim članovima Savjeta.
-da sarađuje sa predstavnicima Savjeta učenika iz drugih škola, društvenim institucijama, Školskim odborom, Nastavničkim vijećem, Savjetom roditelja.

                                                          
                                                          Član 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a eventualne izmjene i dopune istog vršiće se na način kako je i donešen.

Datum:  23  .11.2012. godine                            Predsjednik Savjeta učenika

                                                                                _____________________

                                                                                Profesor-kordinator

                                                                              ____________________