logo-skola

Na osnovu člana 94., a u vezi sa članom 64. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i člana 19., a u vezi sa članom 42. Statuta JU Poljoprivredne škole Banjaluka i odredbi Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije i obrascima javnih isprava u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 72/14), uz učešće Savjeta učenika, Savjeta roditelja i zaposlenih radnika JU Poljoprivrene škole Banjaluka, Školski odbor, na _____ sjednici održanoj  _______________ godine, donio je

 

 

P R A V I L N I K

o pohvalama i nagradama učenika

JU Poljoprivredne škole Banjaluka

 

 

Član 1.

 

Ovim Pravilnikom Javna ustanova Poljoprivredna škola Banjaluka ( u daljem tekstu: Škola) utvrđuje uslove i kriterijume za dodjeljivanje pohvala i nagrada, kao i vrste pohvala i nagrada koje se dodjeljuju učenicima Škole i druga pitanja vezana za nagrađivanje učenika.

 

Član 2.

 

(1) Učenici koji se ističu svojim radom i ponašanjem, kao i učenici koji postižu izuzetne rezultate u savlađivanju pojedinih oblika obrazovno  –vaspitnog rada pohvaljuju se i nagrađuju.

(2) Nagrade i pohvale mogu da se dodjeljuju pojedincima, grupi učenika, odjeljenjskim zajednicama i drugim organizacijama učenika.

(2) Nagrade i pohvale dodjeljuju organi Škole u skladu sa odredbama Statuta i ovog Pravilnika.

 

Član 3.

 

(1) Pohvale mogu biti pismene i usmene, a saopštavaju se javno, pred odjeljenjem, svim zaposlenim u Školi ili pred nastavnicima i roditeljima.

(2) Za ostvarene rezultate učenik može dobiti pohvalu:

1) odjeljenjskog starješine,

2) Odjeljenjskog vijeća i

3) Nastavničkog vijeća.

 

Član 4.

 

(1) Nagrade mogu biti u obliku posebnih diploma, uvjerenja i knjiga, a u izuzetnim slučajevima i u novčanim iznosima.

(2) Nagrade učenicima mogu dodjeljivati i sponzori, odnosno donatori na osnovu kriterijuma koje propišu svojim aktima.

(3) Učenici mogu dobiti i druge oblike materijalnog nagrađivanja koji se iskazuje kroz plaćene izlete, ekskurzije, ljetovanja, odmore, kupovinu školskog pribora i sl.

(4) Nagrade se mogu dodjeljivati i grupi učenika ili cijelom odjeljenju za postignute rezultate na takmičenjima, u učenju, vladanju i sl.

 

Član 5.

 

(1) Prijedlog za dodjelu nagrada i pohvala daje odjeljenjski starješina na osnovu mišljenja Odjeljenjskog vijeća ili stručnog aktiva.

(2) Školski odbor, na prijedlog Nastavničkog vijeća, utvrđuje vrste pohvala i nagrada, kao i uslove za njihovo dodjeljivanje.

 

Član 6.

 

(1) Nastavničko vijeće na kraju prvog polugodišta usmeno ( putem oglasne knjige) pohvaljuje učenike koji su se primjereno ponašali i ostvarili odličan uspjeh, dok im na kraju nastavne godine dodjeljuje pohvalu za odličan  uspjeh i primjerno vladanje.

(2) Nastavničko vijeće posebno pismeno pohvaljuje učenike koji su sa uspjehom i primjernim vladanjem završili razred, a u toku školske godine nisu imali niti jedan izostanak sa časa.

(3) Nastavničko vijeće pismeno pohvaljuje i prema mogućnostima nagrađuje svakog učenika koji na opštinskom, regionalnom ili republičkom takmičenju osvoji jedno od prva tri mjesta.

(4) Nastavničko vijeće dodjeljuje diplomu učeniku za odlučan uspjeh iz određenog predmeta i primjerno vladanje u svim razredima, osvojeno prvo mjesto na republičkom takmičenju iz tog predmeta ( obrazac broj 33).

(5) Nastaničko vijeće predlaže učenika četvrtog razreda za svetosavsku nagradu grada Banjaluka koji ima najbolji uspjeh u učenju i primjerno vladanje u svim razredima i na polugodištu četvrtog razreda.

 

Član 7.

 

(1) Učeniku koji je u toku školovanja imao odličan uspjeh i primjerno vladanje u svim razredima dodjeljuje se posebno priznanje: učenik generacije.

(2) Ovo priznanje dodjeljuje Nastavničko vijeće Škole.

(3) Učeniku koji je u toku školovanja postigao odličan uspjeh u svim razredima  srednje škole iz svih predmeta propisanih nastavnim planom i programom i iz vladanja dodjeljuje se diploma Vuk Karadžić ( obrazac broj 32).

(4) Izbor učenika generacije se vrši prema Pravilniku o izboru učenika generacije u srednjoj školi.

 

 

Član 8.

 

(1)Nastavničko vijeće može da nagradi ili pohvali i učenike koji postižu pozitivan uspjeh, a naročito se ističu u praktičnoj nastavi.

 (2) Ovu nagradu dodjeljuje Nastavničko vijeće u obliku diplome ili pohvale.

 

Član 9.

 

Pohvale i nagrade saopštavaju se javno svim učenicima i nastavnicima putem oglasne knjige.

 

 

Član 10.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole.

 

 

 

Broj: 01/01 – vl –        /                                                  Predsjednik Školskog odbora:                                                                            

Dana:                                                       

                                                                                       ____________________________            

                                                                                                           Dejan Travar

 

 

 

Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Škole dana ____________ godine, a stupio je na snagu dana ________________ godine.