Isporučena je prema za školsku siranu. Slijedi “uštimavanje” opreme

F O T O