logo-skola
Republika Srpska
JU Poljoprivredna škola
Banja Luka
Dana: 7.5.2021. godine

 

OGLAS ZA IZBOR UČENIKA GENERACIJE
za učenike završnog razreda u četvrtom i trećem stepenu obrazovanja
 u školskoj 2020/21. godini

 

Za učenika generacije bira se učenik koji je u toku školovanja imao odličan uspjeh i primjerno vladanje u svim razredima.
Posebno se bira:
a) učenik generacije koji se školuje u četvorogodišnjem trajanju i
b) učenik generacije koji se školuje u trogodišnjem trajanju
   Opšti uspjeh u učenju tokom školovanja vrednuje se tako da se prosječna ocjena, zaokružena na dvije decimale, sabere za sve razrede i podijeli brojem četiri  za obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju ili brojem tri za obrazovanje u trogodišnjem trajanju, a onda se pomnoži brojem deset.
   Da bi se učenik kandidovao za učenika generacije, njegov ukupan broj bodova za opšti uspjeh mora da bude najmanje 45 bodova, a po ovom osnovu može da osvoji najviše 50 bodova.
   U slučaju, kada dva ili više kandidata za učenika generacije imaju jednak broj bodova po osnovu uspjeha u učenju i vladanju, u razmatranje će se uzeti sljedeći elementi:
1) uspjeh na takmičenjima u znanju iz pojedinih predmeta,
2) uspjeh na konkursima, izložbama i sajmovima učeničkih dostignuća,
3) učešće i uspjeh u sportskim aktivnostima,
4) rezultati u radu registrovanih sekcija u školi,
5) rukovođenje odjeljenjskom zajednicom i
6) rukovođenje Savjetom učenika.

 

Prijedlog kandidata za učenika generacije u školi mogu dati sam učenik, odjeljenjski starješina, odjeljenjska zajednica, odjeljenjsko vijeće, Savjet roditelja i Savjet učenika.
Obradu prijedloga i bodovanje kandidata vrši Komisija za obradu prijedloga za izbor učenika generacije.Komisija poziva sve učenike predložene za učenika generacije da dostave potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju postignuti uspjeh i postignuća. Direktor škole donosi odluku o izboru učenika generacije na osnovu rang-liste  predloženih kandidata.

 

Prijedloge dostaviti pedagogu škole na e – mail pedagog@poljskolabl.rs.ba  ili na protokol škole do 18. maja 2021. godine.

 

Dostavljeno:
1. Oglasna tabla- internet stranica škole
2. a/a
Direktor:
Bojan Bakal, prof.