Kalendar poslova za završne razrede i raspored polaganja završnog i maturskog ispita

(maj – jun 2013.)

 • Završetak redovne nastave: petak, 17.5.2013.godine
 • Proslava maturske večeri: 21.5.2013.
 • Podjela svjedočanstava: termin podjele odrediće  odjeljenjski starješina u saradnji sa učenicima
 • Prijavljivanje završnog i maturskog ispita: 27 i 28.5.2013. od 9 – 14, 00 u učionici br. 2
  • Uz prijavu učenici prilažu :
   • originalno svjedočanstvo o završenom I, II i III razredu ( učenici  trećeg stepena )
   • originalno svjedočanstvo o završenom  I, II, III i IV  razredu ( za učenike četvrtog stepena )
   • izvod iz matične knjige rođenih
   • učenici koji su oslobođeni polaganja  završnog ili maturskog ispita prilažu svjedočanstva o svim prethodno završenim razredima  i rodni list bez prijave 
   • jedan primjerak maturskog rada učenici predaju mentoru
 • Raspored polaganja ispita
  • pismeni ispit iz srpskog jezika : 31.5.2013. u 11.30 časova  
  • pismeni ispit iz srpskog jezika je eliminatoran
  • rezultati pismenog ispita iz srpskog biće objavljeni na oglasnoj tabli 4.6.2013. 
  • usmena odbrana završnog rada (za III stepen ) i usmena odbrana maturskog rada i polaganje izbornog predmeta ( za IV stepen ) održaće se : 4, 5, 6, 7 i 10. juna 2013. god. u terminima koje će odrediti ispitne komisije  i koji će se nalazati na oglasnoj tabli
 •  Svečana podjela diploma o položenom maturskom ispitu i  diplome „Učenik generacije“ biće 14.6.2013. u 12 časova u kasarni „Kozara“.

Direktor:

Edi Haneš, prof.