Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo je 20.05.2015.godine Javni konkurs za upis  učenika  u prvi razred srednjih škola Republike Srpske u  školskoj 2015/2016. godini koji je, osim u dnevnim novinama, dostupan i O V D J E.

U školskoj 2015/16. godini planiran je upis 11.712 učenika u 471 odjeljenje u srednjim školama u Republici Srpskoj.

Upis učenika obavlja se u dva upisna roka u junskom roku, od 15. juna do 26. juna 2015. godine i u julskom roku, od 29. juna do 10. jula 2015. godine.

Učesnici konkursa podnose školi prijavu za upis, originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, izvod iz matične knjige rođenih, diplomu “Vuk Stefanović Karadžić”, te diplome za izuzetan uspjeh iz predmeta značajnih za zanimanje, kao i diplome sa republičkih takmičenja.

Prilikom upisa kandidati se mogu prijaviti u najviše dva zanimanja u stručnim školama, dva smjera u gimnaziji ili dva odsjeka u umjetničkim školama.

Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na osnovu opšteg uspjeha u osnovnoj školi, uspjeha iz pet predmeta značajnih za zanimanje u stručnim školama, smjeru u gimnaziji ili odsjeku u umjetničkim školama, za koji kandidat konkuriše i na osnovu rezultata ostvarenih na posebnom ispitu za umjetničke škole. 

Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom koji nisu stariji od 17 godina na dan upisa, s tim što učenik koji se upisuje u školu za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama može  imati drugu starosnu granicu za upis u prvi razred.

U umjetničke škole mogu se upisati učenici koji su završili osnovnu muzičku, osnovnu likovnu školu, kao i učenici koji nisu završili tu školu, ako su prethodno položili ispit na nivou programa tog obrazovanja.

Poslije utvrđivanja broja bodova formiraju se rang liste koje se stavljaju na uvid kandidatima na oglasnoj tabli srednje škole. Škola od učenika ne može naplaćivati  troškove upisa.