logo-skola

KONKURS za izbor direktora JU Poljoprivredne škole Banjaluka

Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Banja Luka
Otvoreno do: 19.04.2018.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za direktora škole može da bude izabrano lice, koje pored opštih uslova predviđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi ispunjava i posebne uslove propisane odredbama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“,br. 74/08, 106/09 i 104/11) i Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Sl. glasnik RS“, br. 108/09 i 118/09), i  to:

Opšti uslovi:
1. da je lice starije od 18 godina,
2. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
3. da ima opštu zdravstvenu (psiho–fizičku) sposobnost za rad,

Posebni uslovi:
1. da ima završen prvi ciklus studijskog programa stečen nakon četiri godine studija ili ekvivalent,
2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva u vaspitno – obrazovnom radu u školi,
3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
4. da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno – obrazovnog rada škole i
5. da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. Uvjerenje o državljanstvu RS i BiH,
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,
3. Ljekarsko uvjerenje (izabrani kandidat će priložiti nakon izbora, ne starije od šest mjeseci),
4. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (zatražiće Škola za ne starije od tri mjeseca),
5. Diplomu o završenom školovanju – završen prvi ciklus studijskog programa stečen nakon četiri godine studija ili ekvivalent,
6. Uvjerenje o radnom iskustvu u vaspitno – obrazovnom radu u školi,
7. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci),
8. Prijedlog programa rada direktora za mandatni četverogodišnji period,
9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,
10. Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti za organizovanje vaspitno – obrazovnog rada škole.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:
1. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa, Školski odbor će obaviti intervju. O terminu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.
2. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova kontakt telefonom dostaviti u sekretarijat škole ili poštom na adresu škole:

JU Poljoprivredna škola Banjaluka,

Knjaza Miloša br. 9,

78 000 Banjaluka,

sa naznakom za konkurs za izbor direktora škole.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima, te je potrebno dostaviti ovjerene kopije istih. Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike Konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od  osam dana od dana donošenja odluke.

http://www.zzzrs.net/index.php/posao/izbor_direktora_-_ju_poljoprivredna_skola_banjaluka/