logo-skola

            Na osnovu čl. 97, 98. i 99. Zakona o radu – prečišćeni tekst („Sl. glasnik RS“, br. 55/07), člana 86. i 94. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), člana 37 – 43. Opšteg kolektivnog ugovora Republike Srpske („Sl. glasnik RS“, br. 40/10), člana 35. stav 2. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske („Sl. glasnik RS“, br. 59/14), člana 20. Statuta Poljoprivredne škole Banjaluka uz učešće Savjeta učenika, Savjeta roditelja, radnika i Sindikalne organizacije Škole,  Školski odbor JU Poljoprivrdne škole Banjaluka, na  sjednici održanoj dana                  . godine,  donio je:

 

 

PRAVILNIK

o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti

radnika JU Poljoprivredne škole Banjaluka

 

 

I  OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

 

Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika JU Poljoprivredne škole Banjaluka ( u daljem tekstu: Pravilnik ), bliže se uređuju pokretanje, vođenje i zastarjelost disciplinskog postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti radnika zbog povrede radnih obaveza, disciplinske mjere, privremeno udaljavanje radnika iz škole, kao i pitanje materijalne odgovornosti radnika JU Poljoprivredne škole Banjaluka ( u daljem tekstu: Škola).

 

Član 2.

 

(1) Radnik je dužan da se na radu pridržava obaveza propisanih Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Opštim kolektivnim ugovorom, Posebnim kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu, ugovorom o radu i ovim Pravilnikom.

(2) Za povredu radnih obaveza radnik je odgovoran poslodavcu, a ako je povredom radnih dužnosti pričinjena materijalna šteta Školi, trećim licima ili je učinjeno krivično djelo ili prekršaj, radnik je odgovoran materijalno, odnosno krivično i prekršajno.

 

 

II  POVREDA OBAVEZA IZ UGOVORA O RADU OD STRANE RADNIKA

 

Član 3.

 

(1) Povredu radne obaveze iz ugovora o radu, radnik čini neizvršavanjem ili nemarnim, neblagovremenim i nesavjesnim izvršavanjem radne obaveze.

(2) Povredu radne obaveze radnik može izvršiti činjenjem ili nečinjenjem.

(3) Za povredu radne obaveze radnik odgovara u postupku za utvrđivanje

     disciplinske odgovornosti.

(4) Disciplinska odgovornost za povredu radne obaveze ne isključuje krivičnu, prekršajnu i materijalnu odgovornost radnika.

 

Član 4.

 

Povrede radnih obaveza mogu biti teže i lakše.

 

Član 5.

 

Lakše povrede radne obaveze su:

a) kašnjenje na posao i odlazak s posla prije isteka radnog vremena,

b) nekorektan  odnos prema strankama i kolegama,

v) izazivanje svađe na poslu,

d) nemaran odnos prema povjerenim vrijednostima, kao i svako drugo ponašanje na radu koje šteti ugledu i materijalnim interesima Škole ili trećih lica, pod uslovom da nisu nastupile teže posljedice za školu.

 

Član 6.

 

(1) Za učinjenu lakšu povredu radne obaveze radniku se  može  izreći mjera opomene ili novčana kazna u visini 10% od jednomjesečne plate radnika ostvarene u mjesecu u kojem je učinjena povreda.

(2) Lakšu povredu radne obaveze utvrđuje i mjeru izriče direktor.

(3) Pri izricanju mjere radnik protiv kojeg se mjera izriče mora biti saslušan u prisustvu predstavnika sindikata kojem radnik pripada.

(4) Protiv rješenja o irečenoj disciplinskoj mjeri za učinjenu lakšu povreu radne obaveze, ranik može izjaviti žalbu Školskom odboru u roku od 8 dana oda dana prijema rješenja.

(5) Zastara za izricanje disciplinske mjere za lakšu povredu radne dužnosti nastupa protekom roka od dva mjeseca od dana učinjene povrede.

 

Član 7.

 

(1) Težom povredom radne obaveze smatra se takvo ponašanje radnika na radu ili u vezi sa radom kojim se nanosi ozbiljna šteta interesima Škole, kao i ponašanje radnika iz koga se osnovano može zaključiti da dalji rad radnika kod poslodavca nije moguć.

(2) Teže povrede radnih dužnosti su:

 1) neostvarivanje ciljeva i zadataka vaspitno – obrazovnog rada,

 2) odbijanje radnika da izvršava svoje radne obaveze određene ugovorom o radu i rješenjem o 40 – časovnoj radnoj nedjelji,

3) odbijanje nastavnika i stručnog saradnika da izvodi nastavu u skladu sa članom 83. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju,

4) odbijanje nastavnika, stručnog saradnika i ostalih radnika da odu na komisijski pregled,

5) krađa, namjerno uništenje, oštećenje ili nezakonito raspolaganje sredstvima Škole, kao i nanošenje štete trećim licima koju je Škola dužna da nadoknadi,

6) zloupotreba položaja, sa materijalnim ili drugim posljedicama za Školu,

7) odavanje poslovne ili službene tajne,

8) nasilno ponašanje prema učenicima, radnicima i trećim licima,

9) korištenje alkoholnih pića ili droga za vrijeme radnog vremena,

10) neopravdan izostanak sa posla u trajanju od tri dana u kalendarskoj godine,

11) organizovanje pripremne ( instruktivne ) nastave i kurseva za učenike Škole u kojoj radi,

12) ispitivanje i ocjenjivanje učenika suprotno Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i pravilnicima,

13) dovođenje neprimjerenim ponašanjem u pitanje osnovnih moralnih vrijednosti,

14) organizovanje učenika u političke svrhe,

15) izazivanje nacionalne ili vjerske netrpeljivosti,

16) vrijeđanje na času ili u školi učenika, cijelog odjeljenja, roditelja učenika ili radnih kolega,

17) organizovanje ili učestvovanje u prodaji knjiga ili druge robe učenicima,

18) primanje bilo kojeg oblika materijalne koristi od učenika, njihovih roditelja ili od drugih lica,

19) onemogućavanje kontrole stručnim savjetnicima i inspekcijskim organima,

20) unošenje oružja u školski prostor,

21) seksualno uznemiravanje ili zlostavljanje učenika,

22) nepoštovanje radnog vremena i

23) upotreba duvanskih proizvoda na času.

 (3) Ukoliko radnik Škole dođe u alkoholisanom stanju ili postoji sumnja da je u Školu došao pod uticajem opojnih droga, direktor škole dužan je da odmah o istom obavijesti nadležni centar javne bezbijednosti i uputi radnika na ljekarski pregled.

 

III  DISCIPLINSKI POSTUPAK

 

Član 8.

 

(1) Inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka može dati svaki radnik Škole koji ima saznanja o učinjenoj povredi radne obaveze.

(2) Inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka podnosi se Direktoru škole u pismenoj  formi i mora biti obrazložena i potkrepljena dokazima.

Član 9.

 

Disciplinski postupak pokreće se zahtjevom, koji treba da sadrži: ime i prezime radnika koji je učinio povredu radne obaveze, radno mjesto, zanimanje i druge potrebne podatke, činjenični opis povrede radne obaveze, vrijeme, mjesto i način izvršenja, vrstu i pravnu kvalifikaciju povrede radne obaveze, posljedice učinjene povrede, podatke o pričinjenoj šteti, dokaze za navode iz zahtjeva i drugo.

 

Član 10.

 

(1) Disciplinski postupak protiv radnika koji je učinio povredu radne obaveze pokreće direktor Škole.

(2) Disciplinski postupak protiv direktora koji je učinio povredu radne obaveze pokreće Sindikalni odbor Škole.

 

Član 11.

 

(1) Postupak utvrđivanja odgovornosti za teže povrede radnih obaveza i dužnosti sprovodi Disciplinska komisija ( u daljem tekstu: Komisija ).

(2) Disciplinska komisija se sastoji od tri člana, od kojih jedan član mora biti iz reda sindikata kojem radnik pripada.

(3) Članove Komisije rješenjem imenuje Školski odbor iz reda zaposlenih radnika, osim predstavnika sindikata, kojeg imenuje nadležni organ sindikata.

(4) U izuzetnim slučajevima, kada radnik nije član Sindikata, sve članove Komisije imenuje Školski odbor iz reda zaposlenih.

(5) Komisiju imenuje Školski odbor u roku od 60 dana od dana učinjene povrede.

 

Član 12.

 

(1) Prije pokretanja disciplinskog postupka protiv radnika, direktor je obavezan da ga sasluša uz prisustvo predsjednika Sindikalne organizacije ili člana sindikata kojeg on ovlasti.

(2) Direktor Škole dužan je da protiv radnika podnese zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka u roku od 3 mjeseca od dana saznanja, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana učinjene povrede radne obaveze.

(3) Zahtjev za pokretanje  disciplinskog postupka zajedno sa kompletnim predmetom i svim prilozima obavezno sa dostavlja radniku protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak, Disciplinskoj komisiji i Sindikalnoj organizaciji.

(4) Komisija radi u punom sastavu, a odluke donosi većinim glasova.

(5) Radniku protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak organi koji vode postupak obavezni su omogućiti pristup svoj potrebnoj dokumentaciji, kao i prisustvo sjednicama na kojima se raspravlja o njegovoj disciplinskoj odgovornosti.

(6) Protiv zahtjeva radnik može uložiti prigovor Komisiji u roku od osam  dana od dana njegovog prijema.

 

Član 13.

 

(1) Po prijemu zahtjeva predsjednik Komisije poziva podnosioca zahtjeva, radnika protiv kojeg se vodi disciplinski postupak, predstavnika sindikata, svjedoke i druga lica za utvrđivanje disciplinske odgovornosti.

(2) Poziv mora biti uručen  osam  dana prije održavanja rasprave.

(3) Raspravom rukovodi predsjednik Komisije, koji daje i oduzima riječ, postavlja pitanja, traži objašnjenja, a nakon toga daje riječ članovima komisije.

(4) Rasprava će se odložiti ako ne postoji dokaz da je poziv uručen, odnosno ako je radnik opravdano spriječen da dođe na raspravu, a tada se određuje novi termin održavanja rasprave.

(5) Ako je radnik protiv kojeg se vodi disciplinski postupak uredno pozvan, a razlog izostanka nije opravdao, rasprava se može održati i bez njegovog prisustva.

 

Član 14.

 

Predsjednik, odnosno član Komisije ne može vršiti ovu dužnost:

a) ako je u istom predmetu u svojstvu svjedoka, vještaka ili podnosioca inicijative za pokretanje disciplinskog postupka,

b) ako postoje okolnosti koje ukazuju na sumnju u njegovu objektivnost i

v) ako je protiv njega podnesen zahtjev ili je pokrenut disciplinski postupak.

 

Član 15.

 

Radnik protiv kojeg se vodi postupak može zahtjevati da ga zastupa predstavnik Sindikalne organizacije.

 

Član 16.

 

(1) Rasprava pred Komisijom je javna.

(2) Izuzetno, kada je u pitanju poslovna tajna ili ako posebni razlozi to nalažu, javnost se može isključiti u pojedinim fazama postupka, odnosno u toku cijelog postupka.

(3) O isključenju javnosti predsjednik Komisije donosi zaključak protiv kojeg nije dozvoljen prigovor.

 

Član 17.

 

(1) O toku rasprave vodi se zapisnik u koji se unose svi podaci o toku vođenja postupka.

(2) Zapisnik vodi član Komisije.

 

Član 18.

 

(1) U zapisniku se mora naznačiti: sastav Komisije, mjesto, dan i čas održavanja rasprave, ime i prezime radnika protiv kojeg se vodi postupak i naznaka o tome da li je rasprava javna ili je javnost isključena.

(2) U zapisnik se unose podaci o tome da li je bilo prigovora na sastav komisije i kakva je odluka o tome donijeta, da je pročitan zahtjev, izjava radnika protiv kojeg se vodi postupak, tok dokaznog postupka, imena i svi bitni podaci o svjedocima i drugim licima koja su saslušana i njihovi iskazi i drugi podaci.

(3) Zapisnik potpisuju predsjednik Komisije i zapisničar.

Član 19.

 

Rasprava počinje čitanjem zahtjeva, nakon čega se radnik izjašnjava o povredi radne obaveze koja mu se stavlja na teret i iznosi svoju odbranu.

 

Član 20.

 

(1) Svjedoci ne prisustvuju raspravi dok radnik protiv kojeg se vodi postupak daje izjavu, a Komisija svjedoke ispituje odvojeno, nakon upozorenja na dužnost  da govore istinu.

(2) Predsjednik Komisije može, ako je to potrebno, izvršiti suočavanje radnika protiv kojeg se vodi postupak i svjedoka, kao i suočavanje svjedoka i radnika i podnosioca zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka.

            

Član 21.

 

Komisija izvodi dokaze neposredno na raspravi, a predsjednik Komisije određuje koji će se dokazi izvoditi i kojim redom.

 

Član 22.

 

Po završenom dokaznom postupku radnik protiv kojeg se vodi postupak, kao i podnosilac zahtjeva mogu predložiti dopunu postupka, o čemu odlučuje predsjednik Komisije.

 

Član 23.

 

Poslije završene odbrane predsjednik Komisije proglašava da je rasprava završena.

 

Član 24.

 

Rasprava se može prekinuti i nastaviti drugog dana, ako je to potrebno, u kom slučaju komisija radi u istom sastavu.

 

Član 25.

 

(1) Nakon održane rasprave, Komisija se povlači radi odlučivanja o disciplinskoj odgovornosti radnika.

(2) Vijećanjem i glasanjem rukovodi predsjednik Komisije.

(3) O vijećanju i glasanju vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi Komisije.

(4) U toku vijećanja i glasanja Komisija može, ako je to neophodno, da ponovo otvori raspravu radi dopune dokaza bitnih za izricanje disciplinske mjere.

 

Član 26.

 

(1) Komisija donosi rješenje o disciplinskoj odgovornosti radnika, a na osnovu utvrđenih činjenica koje su iznijete na raspravi i ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, odnosno na osnovu rezultata cjelokupnog postupka.

(2) U toku rasprave obavezno se razmatra mišljenje Sindikalne organizacije, ako je dostavljeno.

(3) Pri donošenju rješenja o disciplinskoj odgovornosti radnika uzimaju se u obzir otežavajuće i olakšavajuće okolnosti, a naročito:

1) težina povrede i njene posljedice,

2) stepen odgovornosti radnika,

3) uslovi pod kojima je povreda učinjena,

4) raniji rad radnika,

5) držanje radnika poslije učinjene povrede radne obaveze i

đ) druge okolnosti koje mogu biti od uticaja za utvrđivanje odgovornosti i izricanje mjere.

 

Član 27.

 

Komisija će donijeti  zaključak o obustavljanju postupka, ako je nastupila zastara za pokretanje i vođenje postupka.

 

Član 28.

 

Komisija će donijeti rješenje o oslobađanju radnika od odgovornosti u slučaju:

1) ako radnja zbog koje je pokrenut disciplinski postupak nije povreda radne obaveze predviđena zakonom i ovim Pravilnikom,

2) ako utvrdi da radnik nije učinio povredu radne obaveze zbog koje je pokrenut postupak,

3) ako nije dokazano da je radnik učinio povredu radne obaveze zbog koje je pokrenut postupak,

4) ako postoje okolnosti koje isključuju odgovornost radnika.

 

 

IV  MJERE ZA POVREDE RADNIH OBAVEZA

 

Član 29.

 

(1) U slučaju da disciplinska komisija nakon sprovedenog postupka utvrdi da radnik nije odgovoran, oslobađa ga odgovornosti.

 

(1) Ako disciplinska komisija nakon sprovedenog postupka utvrdi da je radnik odgovoran zbog učinjene teže povrede radne obaveze, može izreći jednu od sljedećih discipinskim mjera:

1) novčane kazne u visini 20% od neto plate radnika ostvarene u mjesecu u kojem je povreda učinjena, u trajanju od  tri  mjeseca ili

2) prestanak radnog odnosa.

(2) Direktor može mjeru prestanka radnog odnosa zbog teže povrede radne obaveze zamijeniti novčanom kaznom u visini 20% od plate radnika u trajanju od tri mjeseca, pod uslovom da nisu nastupile znatno teže posljedice za Školu, da je stepen odgovornosti radnika nesavjesni nehat i ako su utvrđene olakšavajuće okolnosti za radnika, o čemu donosi posebno rješenje na zahtjev radnika i disciplinske komisije.

(3) Ukoliko je direktor dao otkaz radniku, a sudskom presudom radnik bude oslobođen odgovornosti, Školski odbor će pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti direktora.

 

Član 30.

 

Rješenje o disciplinskoj odgovornosti obavezno se dostavlja radniku, podnosiocu zahtjeva i Sindikalnoj organizaciji.

 

Član 31.

 

(1)Komisija donosi rješenje glasanjem.

(2) Rješenje  je doneseno  kada se  za  njega izjasni većina svih članova Komisije.

(3) Rješenje  sadrži: uvod, dispozitiv, obrazloženje i uputstvo o pravnom sredstvu.

 

Član 32.

 

(1) Na prvostepeno rješenje radnik protiv kojeg se vodio postupak i podnosilac zahtjeva mogu podnijeti žalbu Školskom odboru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(2) Žalba odlaže izvršenje rješenja.

(3) Žalba se dostavlja Sindikalnoj organizaciji radi davanja mišljenja.

(4) Sindikalna organizacija dužna je mišljenje dati u roku od osam dana.

(5) Rješenje po žalbi donosi Školski odbor, u roku od trideset dana od dana podnošenja prigovora.

(6) Rješenje doneseno po prigovoru je konačno.

(7) Protiv rješenja Školskog odbora može se pokrenuti spor, tužbom kod nadležnog suda, u rokovima određenim Zakonom o radu.

 

Član 33.

 

Rješenje o izrečenoj disciplinskoj mjeri postaje konačno:

a) kada istekne rok za žalbu, a žalba nije podnesena,

b) danom dostavljanja rješenja  donesenog po žalbi.

 

Član 34.

 

(1) Pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti radnika za teže povrede radne dužnosti zastarijeva u roku od  tri  mjeseca od dana kada je povreda učinjena, odnosno od dana saznanja za povredu i učinioca, a najkasnije u roku od  šest  mjeseci od dana kada je povreda učinjena.

(2) Dan saznanja je dan kada je lice ovlašteno za pokretanje postupka saznalo za povredu i učinioca neposredno ili na osnovu dostavljene inicijative za pokretanje postupka.

(3) Vođenje postupka zastarijeva protekom šest mjeseci od dana pokretanja postupka za utvrđivanje odgovornosti radnika.

(4) Izvršenju izrečene mjere za povredu radne obaveze ne može se pristupiti ako je proteklo više od  dva mjeseca od dana konačnosti odluke kojom je mjera izrečena.

 

Član 35.

 

O izrečenim disciplinskim mjerama vodi se evidencija.

 

V  PRIVREMENO UDALJENJE RADNIKA

 

Član 36.

 

Direktor privremeno udaljava radnika iz Škole, do donošenja konačne odluke u disciplinskom postupku, ako:

1) ne ostvaruje nastavni plan i program,

2) dovodi u pitanje moralne vrijednosti,

3) fizički kažnjava učenike,

4) daje instrukcije učenicima Škole u kojoj radi,

5) svojim ponašanjem ili organizovanjem učenika u političke svrhe izaziva nacionalnu ili vjersku netrpeljivost i

6) vrši nasilje na osnovu pola nad učenicima.

 

Član 37.

 

Za vrijeme privremenog udaljenja iz Škole radnik ima pravo na naknadu plate u visini od 50% prosječne plate koju je ostvario u poslednjih šest mjeseci.

 

Član 38.

 

Radniku pripada razlika između primljene plate i plate koju bi ostvario da nije bio udaljen, kao i druga prava iz radnog odnosa, ako se ne utvrdi  njegova disciplinska odgovornost.

 

VI  NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE

 

Član 39.

 

(1) Ako radnik namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokuje materijalnu štetu, dužan je da štetu nadoknadi.

(2) Ako se visina štete ne može utvrditi u tačnom iznosu, njena se visina utvrđuje u paušalnom iznosu od strane komisije koju imenuje direktor škole, a koja se sastoji od  tri člana.

(3) U radu komisije učestvuje i predstavnik sindikata kojem radnik pripada.

 

Član 40.

 

(1) Ako štetu prouzrokuje više radnika, svaki od njih odgovara za dio štete koju je prouzrokovao.

(2) Ako se ne može utvrditi dio štete koju je prouzrokovao svaki pojedinačni radnik, smatraće se da su svi podjednako odgovorni i štetu nadoknađuju u jednakim dijelovima.

 

Član 41.

 

Radnik koji na radu ili u vezi sa radom pričini materijalnu štetu školi može se osloboditi plaćanja naknade za štetu, ako bi time bila ugrožena egzistencija radnika i njegove porodice.

 

Član 42.

 

(1) Svaki radnik je obavezan da prijavi prouzrokovanu štetu u roku od 24 časa, pismeno ili usmeno neposrednom rukovodiocu.

(2) Na osnovu podnijete prijave ili na osnovu saznanja o prouzrokovanoj šteti, direktor pokreće postupak za utvrđivanje štete i odgovornosti radnika za nastalu štetu.

 

Član 43.

 

(1) O svom radu komisija sačinjava zapisnik koji sadrži podatke o radniku koji je prouzrokovao štetu, njegovoj odgovornosti i visini štete.

(2) Ako komisija utvrdi odgovornost radnika predložiće direktoru da donese rješenje o naknadi štete.

(3) Protiv rješenja o naknadi štete radnik ima pravo podnijeti prigovor Školskom odboru, u roku od  osam  dana od dana prijema rješenja.

(4) Rješenje Školskog odbora je konačno.

 

Član 44.

 

Ako Škola nadoknadi štetu koju je radnik prouzrokovao trećem licu, radnik je dužan da nadoknadi Školi iznos isplaćene štete.

 

Član 45.

 

(1) Radnik se može obavezati da nadoknadi štetu u mjesečnim ratama u zavisnosti od visine utvrđene štete.

(2) Ako radnik odbije da nadoknadi utvrđenu štetu, Škola će pokrenuti postupak za naknadu štete pred nadležnim sudom.

 

Član 46.

 

Na sva pitanja iz oblasti disciplinske i materijalne odgovornosti radnika, koja nisu regulisana ovim Pravilnikim, primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o radu, Opšteg kolektivnog ugovora i Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske.

 

Član 47.

 

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku predviđenom za  njegovo donošenje.

 

Član 48.

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe Pravilnici o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika Poljoprivredne škole Banjaluka, broj: 01 – vl – 29/07 od 23. 1. 2007. godine; broj: 01 – vl – 899/07 od 10. 7. 2007 i broj: 01/01 – vl – 191.1/09 od 24. 4. 2009. godine.

                                                       

Član 49.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.

 

 

                                                          

Broj: _____________                                               Predsjednik Školskog odbora:                                               

 

Dana: _____________                                               __________________________

                                                                                             Dejan Travar

    

 

 

                                                                                                            

Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Škole dana ___________, a stupio je na snagu dana _____________     

                                         

                                                                                                                 Direktor:

Edi Haneš, prof.

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU POLJOPRIVREDNA ŠKOLA

BANJA LUKA

 

 

 

 

 

 

PRAVILNIK

O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI RADNIKA

JU POLJOPRIVREDNE ŠKOLE BANJA LUKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banja Luka, decembar 2014. godine